You are here

Informačné oznámenia poskytované dotknutej osobe o spracúvaní osobných údajov

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Zákon“) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

Tieto Oznámenia sú určené Vám, ako dotknutej osobe, ktorá nám poskytne svoje osobné údaje k ich spracúvaniu a to v súlade so Zákonom a Nariadením.

1./ Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je: obchodná spoločnosť Industrial Services Europe s.r.o. so sídlom Suchá nad Parnou 307, 919 01 Suchá nad Parnou, Slovenská republika, IČO: 46 988 645, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 31136/T, zastúpená: Jakub Filip, konateľ (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Web: www.industrialservices.sk

Telefónne číslo: +421 905 245 172

E-mail: info@industrialservices.sk

 

2./ Zodpovedná osoba za Prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľ môže menovať zodpovednú osobu – zástupcu  pre ochranu osobných údajov (ďalej ako „Zástupca“). Na Zástupcu sa môžete obracať vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním Vašich osobných údajov a uplatňovaním Vašich práv.

Kontaktné údaje Zástupcu budú zverejnené, pokiaľ bude Zástupca u Prevádzkovateľa vymenovaný.

 

3./ Osobné údaje dotknutej osoby spracúvané Prevádzkovateľ

Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva so súhlasom resp. bez súhlasu dotknutej osoby, ako subjektu údajov v Zákonom stanovených prípadoch sú nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko alebo názov u fyzickej osoby - podnikateľa,
 • dátum narodenia alebo IČO a DIČ / IČ DPH u fyzickej osoby - podnikateľa,
 • rodné číslo,
 • zdravotná poisťovňa,
 • číslo občianskeho preukazu,
 • adresa bydliska alebo sídlo fyzickej osoby - podnikateľa,
 • miesto narodenia,
 • emailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • platobné údaje vrátane čísla bankového účtu,

 

4./ Účel a spôsob spracúvania Vašich osobných údajov

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je:

 1. rokovanie za účelom uzatvorenia príslušnej zmluvy medzi nami a plnenie uzavretej zmluvy;
 2. vytváranie interných štatistík Prevádzkovateľa;
 3. plnenie povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov a to: poskytovanie súčinnosti štátnym orgánom na základe zákona a v jeho medziach, vrátane uchovávania údajov na základe zákona, vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, vyhotovovanie faktúr, elektronická evidencia tržieb;
 4. ochrana práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, pričom oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je: vykonávanie priameho marketingu; vymáhanie pohľadávok Prevádzkovateľa;
 5. vedenie archívu podľa príslušného zákona.

 

5./ Následky neposkytnutia Vašich osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie potrebných osobných údajov však znemožňuje Vašu identifikáciu ako zmluvnej strany a teda aj uzatvorenie príslušnej zmluvy.

 

6./Tretie strany, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované tretím stranám v súvislosti s plnením právnych povinností, na vyžiadanie orgánov štátnej správy alebo pre uplatnenie práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytované taktiež sprostredkovateľom, ktorí pre Prevádzkovateľa vykonávajú čiastkové činnosti spojené so spracúvaním osobných údajov, najmä za účelom riešenia interných štatistík Prevádzkovateľa a plnenia zákonných povinností. O prípadnej existencií sprostredkovateľov Vás budeme riadne a včas informovať.

 

7./ Informácie ohľadom prenosu Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

8./ Doba spracúvania

Vaše osobné údaje sú Prevádzkovateľom spracúvané po dobu 10 rokov od ich poskytnutia pri uzatváraní zmluvy, a/alebo od udelenia súhlasu a/alebo od výkonu práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa. Ak nedôjde k zmluvnému plneniu, osobné údaje budú spracované na dobu 10 rokov od udelenia súhlasu dotknutej osoby s ich poskytnutím. Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

 

9./ Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo:

(a) na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby,

(b) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov,

(c) právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne; súhlas bol odvolaný,

(d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

(e) na odvolanie súhlasu – pokiaľ je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vami udeleným písomným súhlasom so spracovaním osobných údajov pre účel, pre ktorý ste udelili svoj súhlas,

(f) na prenosnosť údajov,

(g) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov,

(h) právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: info@industrialservices.sk.

 

10./ Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov proti priamemu marketingu:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov proti priamemu marketingu a v prípade uplatnenia námietok sa osobné údaje na účely priameho marketingu nebudú spracúvať.

 

11./ Postup k odvolaniu písomného súhlasu so spracúvaním osobných údajov v prípade, ak spracúvanie osobných údajov bolo založené na Vašom písomnom súhlase  

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomným oznámením preukázateľne doručeným na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo emailom na adresu info@industrialservices.sk (v predmete emailu je nevyhnutné uviesť text „odvolanie súhlasu“) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

12./ Následky odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov:

V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, osobné údaje nebudú spracúvané k účelu, pre ktorý bude súhlas udelený. Vaše osobné údaje budú však naďalej spracúvané pre účely, ku ktorým môžu byť osobné údaje spracúvané aj bez súhlasu.

 

13./ Organizačno-technické opatrenia prijaté za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracúvania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.